Gyógyulás Jézussal

2023.10.06

"Az Ő sebei által nyertetek gyógyulást." Iz 53,5.

Augusztus 28. és október 2. között Sepsiszentgyörgyön, a Szent József plébánián, első alkalommal került sor arra a lelkigyakorlatra, amelyet a sepsiszentgyörgyi medjugorjei imacsoport, Regina nővér és Ilyés Zsolt plébános atya szervezett a lelki sebeikből gyógyulni vágyóknak. A meghirdetett lelkigyakorlatra, Istennek hála, számos érdeklődő jelentkezett.

Katona István atya Gyógyító lelkigyakorlat című könyve alapján alakult az öthetes intenzív lélekmunka. Ennek a lelkigyakorlatnak egyik nagyon fontos eleme volt a bizalom, mely a kiscsoportos beszélgetések nélkülözhetetlen alapköve volt. Ez a gyógyító, kölcsönös bizalom segített mindenkit abban, hogy egy elfogadó közegben, szabadon beszélhetett az örökölt és gyermekkorban szerzett sebekről. Téma volt a helytelen önkép, az elutasítás, a félelem, a harag különösen akkor, ha ezek kapcsolódtak valamilyen formában a szülőkhöz, közeli rokonokhoz, esetleg pedagógusokhoz, orvosokhoz, egyházi személyekhez stb.

Miért fontos a múlt sebeivel foglalkozni keresztényként? Ezek a régi sebek, a múlt fájdalmai tudattalan formában kihatnak a jelen életünkre, meghatározzák kapcsolataikat, döntéseiket. Befolyásolják mindennapjainkat, mert újra és újra más formában megjelennek, újra és újra szenvedünk tőlük, megbénítanak, és nem tudjuk megszüntetni. Jézus ebben is együtt érez velünk, és meghív bennünket: 

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve (...) én felüdítelek titeket." Mt 11,28

Jézus meghalt értünk a kereszten, mert szeret bennünket és egy boldog, teljes életet akar számunkra adni. Ehhez azt kéri tőlünk, hogy higgyünk Benne, higgyünk abban, hogy van remény. Isteni szeretetével gyógyítani akarja a mi sebzett, vérző szívünket.

A gyógyulásunk fontos lépcsőfoka a megbocsátás. Szent Pál így ír erről: 

"Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött." Ef 4,26

A megbocsátás készsége például nem csak a harag okozta sebeket gyógyítja, hanem a testi egészségünket is segíti. A megbocsátás, döntés az új élet mellett, Jézus mellett. Jézus pedig ezt a döntésünket, igenünket várja, hogy meggyógyíthasson. Mindenki, aki a megbocsátás útjára tudott lépni az öthét alatt, minden megkísértettség mellett gyógyult, szabadult, és tisztult. Ez tükröződött az arcokon, a mosolyokban és a tanúságtételekben. Hála és köszönet Istennek a lelkigyakorlatért, az új kapcsolatokért, a számos kegyelemért és a gyógyulásokért!


Maratoni gyógyító lelkigyakorlat

Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián augusztus 28. és október 2. között öthetes maratoni lelkigyakorlatot szervezett a Szent József-plébánia, Ilyés Zsolt plébános és a sepsiszentgyörgyi međugorjei imacsoport. Mottója: "Az ő sebei által nyertetek gyógyulást" (Iz 53, 5). A program hétfőnként 18 órakor szentmisével kezdődött, utána bevezetőt tartott a plébános a témáról a plébánián, majd kiscsoportos foglalkozással és szentségimádással, csoportvezetői megbeszéléssel zárult a program. A lelki sebek gyógyulásáért imádkozva, nagyon sokan gyógyultak a jó Isten kegyelméből. Ilyen vagy ehhez hasonló lelkigyakorlatra még nem került sor Sepsiszentgyörgyön.

Ilyés Zsolt plébános többször hangsúlyozta: nem elég az ima, tanulni is, tenni is kell. Miként az érettségi előtt tanulónak is fontos a tanulás, nem elég ha fél nap imádkozik, de nem tesz semmit… a változtatáshoz a tanulás mellett erő és bátorság kell. És akarat, hogy változzanak a dolgok mibennünk!

A lelkigyakorlat mögött kitűnő szervezés volt Regina nővér részéről, aki mentorként buzdított, kért és imádkozott a közel nyolcvan résztvevős csapatért. A rendezvény gerincét a magyarországi Katona István Gyógyító lelkigyakorlat című könyve adta, melyet a Marana Tha kiadó jelentetett meg. Regina nővér már megtapasztalta a gyógyulás kegyelmeit, és ezért úgy gondolta, megszervezi ezt a lehetőséget a sepsiszentgyörgyieknek is. Naponta védelmi imában részesültek a résztvevők. Mindenki a saját hozzáállása, munkája, ideje és ráhangolódása szerint vett részt a folyamatban. Megkérdeztünk néhány résztvevőt, hogyan élték meg ezt a lelkigyakorlatot.

Tanúságtételek

Jakab Anna

az Oltáriszentség gyógyítóerejét hangsúlyozza a lelkigyakorlaton: Kisasszony havának küszöbén egy felemelő elhívást hallhattam, keresztény hívő, a feszület győzedelemes hatalmában bízó, megfáradt lélek. A kegyelmes Isten szavában bízó hívőként szükségem van arra, hogy időközönként a tiszta forráshoz járulva töltekezzem. Éppen ezért a Szentlélek bíztatására szeptember első hétfőjén megkezdtem azt az öthetes gyógyító lelkigyakorlatunkat, amelyet a Sepsiszentgyörgy Szent József-plebániájának lelki vezetője, Ilyés Zsolt plebános úr vezetett. Fáradt vándorként érkeztem kegyelemért, mert hitem szerint, aki gyógyulni kíván, azt a Mester füves legelőkre vezeti és hűs forrásvizzel táplálja. Lelkemet megvidámítja az ő békességével, s mindenható kegyelmével vigasztal meg engem.

Egy ígéretesnek mutatkozó útra indultam el, s mindvégig hű tanítványként társaimmal együtt járultam a mennyei ajándékok elé. Hordoztuk egymás terhét, kis csoportokba tömörülve mélyültünk el lelki sebeink kinyilatkoztatására, hogy majd a közös imádkozások idején testvérekként, összeforrott lélekkel emelkedhessünk fel a mennyei Atya dicsőséges kegyelmébe. Isten akaratából öt témát érintettünk, melyek közül a belső gyógyulásról, az énképünk, az elutasítás, a félelem, a harag sebeinek gyógyulásáról, s annak lehetőségeiről elmélkedtünk. Lelki vezetőink, akiket őrangyaloknak láttam — mert valódi segítőtársnak adattak a lelkigyakorlat idejére –, mindig bölcs útmutatással igyekeztek utat mutani a kétségbeesett csoporttársaiknak. Nem vajmi varázslat, sokkal inkább hitbéli megigazulás történt e pár hét alatt. A tanfolyamvezető plebános a Szentlélek erejével felvértezve oly módon vezette a közös imáinkat, hogy általuk mindnyájunknak sikerült olyan lelki magaslatokra jutnunk, ahol megnyugvást jelentett léteznünk. Ehhez a folyamathoz azonban szükség volt porba hullanunk, hogy aztán teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elménkből azt tudjuk szolgálni, akitől jön a mi szabadításunk.

Egy erő, egy hitet megszilárdító végtelen megpecsételődés, az Oltáriszentség — az élő kenyér, amely az égből szállott alá – mindvégig áthatotta a gondolataimat. Őáltala, ővele és őbenne mindvégig jelen volt az Úr Jézus, hogy elébe vihessük szívünk összes örömét, vágyát és nehézségét. Ennek a szent meggyőződésnek a tudatában hiszem és vallom, hogy megkönnyebbülten és lélekben felfrissülve indulok a holnap kötelességeinek elvégézésére

.

Tölgyesi Rika

Amikor felkértek a csoportvezetésre, úgy éreztem, nem mondhatok nemet a szolgálatra, bár tudtam, hogy egy 8 hónapos picivel nem lesz egyszerű minden alkalommal ott lenni. Elsődleges a szolgálat volt, így nem úgy indultam, hogy én is gyógyulhatok. Isten Zsolt atya segítségével mégis rávilágított fájdalmas sebeimre: mély, fájdalmas gyerekkori sérüléseimből adódóan szívem jól belakatolt részét szeretném megnyitni, hogy ne fél- vagy negyedszívű emberként éljek tovább. Ez a jól elzárt "szívkamra" oka a helytelen önértékelésemnek is, valamint a számomra félelmetesnek tűnő világának is amiben élek. Öröm van bennem, hogy Isten rávilágított erre a három dologra, amiből szeretnék gyógyulni és hiszem, hogy fogok is!

Pál Judit

Számomra a lelkigyakorlat vezérfonalát Zsolt atya elmélkedései jelentették. Különösen az első, bevezető alkalom volt nagyon-nagyon mély, ugyanis minden elhangzott szó, mondat, gondolat rólam szólt. Nagyon régen elszenvedett sérelmek, fájdalmak kerültek felszínre, de ezzel párhuzamosan az általam okozott bántások is felbukkantak. Bár már többször próbálkoztam, nemcsak megbocsátani, de még imádkozni is tudtam azokért, akik a legmélyebb barázdát szántották a lelkemen. Ugyanakkor kértem az Úr irgalmát, hogy bocsássa meg nekem is az embertársaim lelkében az általam okozott sebeket.

Szigyártó-Vaszi Andrea

Mit jelentett számomra ez a lelkigyakorlat? Feltöltődést, elmélyülést, magamba való nézést, elgondolkodást, változást az életemben. Sokkal több imát a öt hét alatt. Lelki sebek gyógyulása tekintetében: lelki sebeim felidézése, megbeszélése az Úrral, nagy megkönnyebbülést hozott számomra. Nagyon sok mindenre rávezetett, hogy másképp kellene tenni a dolgokat, változtatni, a magam javára, hogy könnyebb legyen a jövő! Hálás vagyok-e Istennek? Nagy hálát érzek a szívemben, lelkemben, mert az Úrral való kapcsolatom újból elmélyült. Talán bölcsebb lettem, ezáltal másképp látom a világot. Hála van a szívemben, hogy részt vehettem a lelkigyakorlaton. Kiscsoportba való tartozás: jó volt valahová tartozni, egymást meghallgatni, támogatni, egymástól tanulni! Együtt imádkozni, és imával tartozni mások fele (imatámogatást nyújtani a társaimnak). Hála és dicsőség az Úrnak a csoporttagokért.

Vida Izabella

Isten után Zsolt atyának, Regina nővérnek és a népes csapatnak hála és köszönet mindenért. Engem a lelkigyakorlat nagyon mélyből rázott fel: gyerekkorom óta napjaimig történetek jöttek fel bennem. Sok mindenre gyógyírt kaptam. Rájöttem, hogy változnom kell, ez bizony nehéz, de nem lehetetlen. Már a második alkalommal biztatást kaptam: Isten gyermeke vagyok, ő egyetlen fiát adta értem, és én vagyok az ő szeretett gyermeke, akiben kedve telik. Számomra erőforrás, megerősítés. Vele könnyebb gyógyulni a szomorúságból, haragból, megsebzettségemből, bűntudatomból és a harag okozta sebeimből való felgyógyulásomban. Várom a következő lelkigyakorlatot, hisz igazi lélekmelengető és felemelő pillanatokat éltem át.

Regina nővér

A gyógyító lelkigyakorlatba megtapasztaltam az egységet, az odafigyelést és az egymás iránti szeretetet. Jó volt együtt lenni, együtt imádkozni és beszélgetni. A szentmisék, az előadások, a kiscsoportos beszélgetések és a szentségimádások közelebb vittek egymáshoz és Jézushoz is. Hála és öröm van bennem, hogy én is megtapasztalhatam a gyógyulást. Hiszem, hogy Jézus, aki jelen volt köztünk, körbe járt és gyógyított. Igen, Jézus sebei által gyógyultunk meg és ez egy mély hálaadásra kell bennünket késztessen. Köszönjuk Uram, légy áldott mindörökké!

Forrás: Józsa Zsuzsanna (romkat.ro)