Urunk születése – Karácsony

2023.12.25

A) Napi evangéliumi idézet

"Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be." Jn 1,1-5.9-14

B) Regula + Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

"És, ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a magasságbeli Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes szentekkel." (Szent Ferenc áldása a Végrendeletből)

A Ferences Család minden tagja olyan Regula szerint él, amelyben életformává vált a szent evangélium megtartása, életünk középpontjává Krisztust tesszük, akiben testvérekké válhatunk.

A Megerősített regula megünneplése lehetőséget ad annak megmutatására, "hogy egy családból valók vagyunk" (vö. 1Reg 4,7), előmozdítsuk a közösséget és a testvériséget a világban, és újra megtanuljunk evangéliumi utakat nyitni minden emberhez.

Szent Ferencet a Megváltó iránti szeretete arra sarkallta, hogy 1223 karácsonyán Greccióban egy barlangban ünnepelje az Eucharisztiát. Meg akarta tapasztalni a Megtestesülés valóságosságát, Isten Fiának egyszerűségét, szegénységét: "Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba…" (Cel1,84)

A grecciói karácsony ünneplése lehetőség arra, hogy megálljunk a Megtestesülés misztériuma előtt, szemléljük Isten irántunk való szeretetének nagyságát. Isten Fia "a mi emberségünk és törékenységünk valóságos testét magára vette" (2LHív 4). Ez arra indít bennünket, hogy az élet és az emberség eszközei legyünk családjainkban, közösségeinkben és a világ szegényei között. (www.ferenc800.hu)


Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, felmagasztaltatott az alázatosság, a sötétségben felragyogott a világosság.
Assisi Szent Ferenc számára karácsony az "ünnepek ünnepe", mert még a Megváltástörténetet megelőzően megnyilvánult benne a szentháromságos Isten végtelen szeretete.

Greccioban a jászolban fekvő, közénk született kisgyermekről tekintetünk az Eucharisztiára irányul, mely kenyér titka által szemlélhetjük az örökké jelenlévő Isten végtelen alázatosságát, kicsinységét.

Az Úr Szent Testét magunkhoz véve, Őhozzá hasonulva váljunk mi is mások számára elérhető, örömet sugározó szeretetté, hogy az Isten jósága általunk is tapasztalhatóvá váljék!

Áldott karácsonyt kívánunk!
PAX ET BONUM